Kloak og Regnvand brønde

Hvem har ansvaret for afløbssystemet?

Af Lars N. Hansen

Vi har kloaksystemer til spildevand og regnvand, som er fordelt på hovedkloak og huskloak.

 • Hovedkloak med stikledninger til din grundgrænse er offentlige kloaksystem.
 • Hus kloak er det kloaksystem, som ligger indenfor din grundgrænse/skel (se tegningen).

1  Hovedkloak – offentlige kloaksystem (kommunen)

I Egedal Kommune er det Novafos, der har ansvaret for at vedligeholde hovedkloakken og stikledningen frem til din grundgrænse/matrikel.

Du skal kontakte Novafos, hvis du oplever driftsproblemer i det offentlige kloaksystem.

Yderligere informationen kan du finde på Egedals hjemmeside under ‘Spildevand og kloak’

2   Huskloak (grundejer)

Som husejer har du ansvaret for at vedligeholde alle kloakledninger til spildevand og regnvand, der ligger på din egen grund. Dvs. det er dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og har du problemer med kloakken på grunden, skal du derfor selv kontakte en kloakmester eller entreprenør.

Kloaksystemet til regnvand er til bortledning af regn- og tagvand. Dette system indeholder også to rense-brønde, der er anbragt ved hvert hus. Brøndene er 30 cm. og placeret ved hovedstien udenfor hoveddøren, lukket med en jernrist og ved tagnedløbet inde i haven, lukket med betondæksel.

Det er vigtigt, at du vedligeholder disse brønde og sørge for oprensning af sand- og bladfang. Det anbefales at brøndene efterse og rense for sand- og bladfang hvert efterår.

2.1   Hvordan vedligeholder jeg mit afløbssystem?

Du (grundejer) vedligeholder dit afløbssystem ved at:

 • rense alle vandlåse og gulvafløb
 • tilse og rense pumper og højvandslukker
 • rense dine tagrender efter løvfald
 • rense sandfang i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
 • løfte dækslet på din rensebrønd og holde øje med begyndende forstoppelse
 • holde øje med terrænet rundt om brønde
 • undgå at hælde fedt og kaffegrums i køkkenvasken
 • undlade at skylle bleer, bind og kattegrus ud i toilettet
 • aldrig at hælde maling, terpentin og andre skadelige stoffer ud i afløbet.

Ovenstående råd er fra Novafos

Alle reparationer på dine ledninger i jorden skal udføres af en autoriseret kloakmester.

2.2    Grundejerforeningen Grundejerforeningen er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn af ledningerne og stille påkrav om reparation, der er nødvendig for at omboende grundejere ikke bliver generet.