Beboer Håndbog

 

 

BEBOERHÅNDBOGEN

 

Senest revideret​​ 2020​​ af Lars N. Hansen

 

 

 

Udarbejdet af Kjeld Glückstadt oktober 2007

 

på grundlag af tidligere udgaver.

 

 

FORORD – m/forkortelser og henvisninger >>>

 

-​​ Huset

-​​ Grunden

 

a.​​ Ejendommen indvendigt

-​​ Opvarmning

-​​ El-installationernes lovlighed

 

b.​​ Ejendomsområdet mod gårdhaven​​ ​​ muligheder og begrænsninger​​ 

c.​​ Ejendomsområdet mod facaden​​ ​​ muligheder og begrænsninger

- Hoved kloak

- Huskloak

 

e.​​ Affald, storskrald og haveaffald

- Dagrenovation

- Storskrald og haveaffald

    

-​​ Carporte

-​​ Parkeringspladser

 

 

  • Generelt

-Arealerne mellem hus og gangsti

-De små fællesarealer (”firkanterne”)

-De store fællesarealer (”bakkerne”)

 

.Kommunal hovedsti

.Gangstier, indgangspartier og p-pladser

 

. ​​ Tv-pakkerne fra YouSee

 

. ​​ Kanalindstillinger

. ​​ Parabolantenne

 

.Medlemskab

.Kontingent

.Restancer

b.​​ Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling

.Ordinær generalforsamling

 

.Afstemning og vedtægtsændringer

.Ekstraordinær generalforsamling

.Grundejerens ansvar

.Grundejerforeningens ansvar

.Vedligeholdelse af betonelementfacaden (maling af ydervægge)

.Udlån af værktøj og redskaber

.Dæksler til husets udluftningshuller

6

 

 

 

FORORD

 

 

Vi lever i et frit samfund – og dog!

 

Ligesom alle andre mennesker er vi i Hampeland-udstykningen underkastet visse "færdselsregler".

 

Vi har oven i købet lidt flere regler at rette os efter end så mange andre parcelhusejere, for udstykningens karakter – lav tæt bebyggelse – gør, at vi for at komme godt ud af det med hinanden må underkaste os visse normer.

 

Regler og bestemmelser fremgår af Lokalplan​​ 41, de tinglyste deklarationer for området, grundejerforeningens vedtægter og ordensregler, referater af tidligere generalforsamlinger, meddelelser fra grundejerforeningens bestyrelse samt fra generelle love og regelsæt. Det er en kompliceret samling papirer, som det kan være svært at finde vej rundt i.

 

Med​​ Beboerhåndbogen​​ er det forsøgt at sammenfatte og organisere de væsentligste oplysninger, regler og bestemmelser for Hampeland, og​​ i denne 2018-udgave er tidligere udgaver revideret og opdateret. Således skulle alle på en ret overskuelig måde kunne gøre sig klart:

Hvad​​ ​​ vi – og hvad må vi​​ ikke?

 

Hvilke​​ muligheder​​ og​​ rettigheder​​ har man som grundejer i Hampeland?

 

De dokumenter, som størstedelen af håndbogens indhold er hentet fra, kan findes i oprindelig ordlyd på hjemmesiden under​​ Dokumenter.​​ (www.hampelandgrf.dk)

 

 

 

Forkortelser og henvisninger

 

D1 = Deklaration for Ølstykke Andelsbyg afd. 1

 

D2 = Deklaration af 1989 vedr. overdragelse af rettigheder ifm. opførelse af udhus mv. GF = Besluttet på en generalforsamling

 

L41​​ = Lokalplan​​ 41

OH = Ordensreglerne for Hampeland

VH = Vedtægter for Grundejerforeningen Hampeland

 

 

 

 

 

Kort over Hampeland med husnumre

 

kan findes og udskrives​​ HER​​ >>>

6

 

 

1. Ejendommen (beskrivelse)

 

 

Huset

 

Stor type113,6 m2 + udhus 4,3 m2

Lille type101,6 m2 + udhus 4,3 m2

 

Grunden

 

Stor type205 m2

Lille type175 m2

 

NB: Eget grundareal omfatter det bebyggede areal (inkl.​​ det oprindelige​​ udhus og indgangsparti) samt gårdhaven. Rabatterne rundt om husene er​​ fællesarealer​​ – men den enkelte grundejer skal (if. en GF-beslutning) selv vedligeholde rabatterne.

 

 

2. Ejendommen (vedligeholdelse, regler mv.)

 

Ejendommen indvendigt

 

Opvarmning

Samtlige parceller er forpligtet til at lade husene opvarme med naturgas.

Installation af pejs eller brændeovn er ikke tilladt.

 

El-installationer

 

Husets el-udtag (kontakter og udtag under loftet) er ikke udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved salg af huset kan man derfor risikere at få en K-1 anmærkning i El-installationsrapporten. Det er ikke muligt at ændre el-udtagene, så de opfylder nutidens krav om en lukket dåse inde i væggen – men det er heller ikke nødvendigt, idet husene er opført og ibrugtaget frem til 1970, og installationerne har været lovlige fra 14.10.1966 til januar 1970. Den​​ 22.​​ april 2014 har Sikkerhedsstyrelsen oplyst, at det er en fejl, dersom der påtegnes en K-1 i rapporten på det grundlag.

 

Ejendomsområdet mod gårdhaven – muligheder og begrænsninger

 

Gårdhaven skal være anlagt som have eller flisegård og skal til enhver tid vedligeholdes af ejeren. Beplantningen i gårdhaverne må ikke skygge for eller på anden måde genere naboer (ukrudt, stærk vækst, beplantning op ad nabohus o.l.). Facade mod gårdhaven må ændres efter ejerens ønsker.​​ Dør- og vinduesrammer i havefacaden og dennes brystningsplader​​ kan males efter eget farvevalg,​​ på nær stern, som skal fremstå i sortmalet træ (LP41).​​ 

 

Gårdhavehusene skal (i hvert fald udefra set) fremtræde som en ensartet bebyggelse.

 

Dog kan der tillades:

 

opførelse af​​ pergola og​​ overdækket terrasse i gårdhaven – med Egedal Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde​​ jf. lokalplan 41.

 

opførelse af redskabs- og cykelskur i gårdhaven​​ langs hegn, som beskrevet i §7.1, LP41 og efter godkendelse af kommunen.​​ 

vinduer i havefacaden kan udskiftes med​​ lavenergiruder, ligesom glasarealet kan mindskes ved afblænding med plader i lighed med brystningsplader. Oplukkelige vinduer skal fortsat kunne fungere som flugtveje.​​ (se​​ Bygningsreglementet​​ >>>

 

parabolantenne opsat i den lukkede gårdhave​​ – som beskrevet § 7.7, LP41:

Parabolantenner må kun placeres i den lukkede gårdhave på terræn eller facade således, at den ikke er synlig fra sti/vej. Para­bolantennen må højst have en diameter på 1 m, og skal placeres med overkant højst 180 cm over terræn, svarende til højden på det omgivende hegn. Parabolantennen må ikke placeres på tag, hegn eller stern.​​ 

 

Ejendomsområdet mod​​ stierne​​ – muligheder og begrænsninger

 

Gårdhavehusene og hele området skal til enhver tid fremtræde som en ensartet bebyggelse.

 

Bebyggelsens specielle karakteristik må ikke ændres. Betonelementfacaden, havefacaden, vindfang, udhus og plankeværk om gårdhaven må ikke ændres. (Om vedligeholdelse af betonelementfacaden, se​​ HER​​ >>>​​ 

Dog er der med lokalplan 41 tilladt​​ flere typer plankeværk:​​ det originale, ”fer og not” samt ”på klink”. Alle typer skal udføres i sortmalet træ.

 

Dog kan følgende ændringer tillades:

Der kan udføres​​ vinduer i betonelementfacaden​​ og/eller betonelementgavle, der vender mod fællesarealerne, når det sker i overensstemmelse med den på​​ bilag 2​​ viste tegning samt at vinduerne males​​ sorte.

 

Indgangsdøre samt dørrammer kan males efter​​ eget farvevalg.

 

På betonfacadeelementer kan der ophænges​​ plante-espalierer.

 

Opførelse af pergola langs indgangsfacaden på en del af fællesarealet ud for den enkelte ejendom – men kun i overensstemmelse med den på​​ bilag 1 viste tegning.

 

 

Der kan tillades opsætning af​​ solfanger​​ efter et af kommunen nærmere godkendt projekt, som bl.a. skal sikre at solfangere ikke hindrer sollysindfald til naboejendommen. Det understreges, at opsætning af solfanger ikke må igangsættes, før der er indhentet byggetilladelse fra Ølstykke Kommune.

 

Der må opføres​​ udhus​​ i forbindelse med indgangspartiet – dog kun efter nøje angivne regler og tegninger samt tilladelse fra bestyrelsen og godkendelse af kommunen.​​ 

På foreningens hjemmeside kan findes alle relevante dokumenter og beskrivelser til opførsel af udhus

 

Beskæring af træer og buske – samt renholdelse af stierne

 

Egedal Kommune har udsendt retningslinjer, som gælder for alle grundejere – inklusive os her i Hampeland. Reglerne kan ses​​ HER >>>

 

(Se også 3. Fællesarealer, arealerne mellem hus og gangsti.)

 

Kloakker

 

Hovedkloak

 

Ved forstoppelse af hovedkloak kan henvendelse ske til​​ Novafos >>>​​ 

 

Huskloak

 

Vedligeholdelse af huskloak påhviler den enkelte grundejer. Grundejerforeningen har ret og pligt til at kontrollere kloakledningerne og, om fornødent, lade foretage reparationer for den enkelte grundejers regning og risiko.

 

Hvad er hovedkloak, og hvad er huskloak? Se forklaring​​ HER​​ >>>​​ 

 

 

Affald, haveaffald og storskrald

 

Henstillen af enhver form for affald på fællesområder er forbudt.

 

Til fællesområder regnes også parkeringsområderne, pladsen ved Skytten 44 samt indgangsparti og området rundt om eget hus.

 

Dog er det tilladt at stille storskrald/haveaffald i egen carport i den uge, hvor den kommunale afhentning finder sted, hvis man har bestilt afhentning.

 

Kommunale oplysninger om afhentning af affald, sortering mv.

Sendes til alle grundejer via deres e-boks.​​ På kommunens hjemmeside​​ findes bl.a. reglerne for dagrenovation, afhentningsordninger, genbrugspladser, miljøfarligt​​ affald og affaldssortering – samt kalender over forskellige slags afhentninger.​​ Al​​ kontakt i den forbindelse sker på​​ https://www.egedalkommune.dk/borger/natur-miljoe-og-affald/affald-og-genanvendelse/

 

På samme webside kan man indberette problemer med affaldsordningen.

 

 

Parkeringsområderne

Til hvert​​ hus hører 1,5​​ parkeringspladser, hvoraf kun den ene er under​​ halvtag.

 

Carporte

 

må ikke ved ombygning eller lignende ændre udseende, ligesom de ikke må anvendes til oplag af nogen art – det gælder også henstilling af​​ ikke​​ indregistrerede køretøjer.

 

Dog er det tilladt at stille storskrald/haveaffald i egen carport​​ max. 2 dage​​ forud for afhentning.

 

P-pladser

 

Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. Al parkering af last-, flytte-, og større fragtbiler, omnibusser eller lignende, såsom campingvogne og traktorer, er forbudt​​ på parkeringspladserne.​​ Dog kan der opnås dispensation i en kortere periode ved henvendelse til bestyrelsen, og køretøjet udstyres med et synligt ”parkeringsbevis” udstedt af bestyrelsen.

 

3. Fællesarealer

 

Generelt

 

Al brug af og færdsel på fællesarealerne er i princippet forbeholdt foreningens medlemmer samt deres familie og gæster.

 

Arealerne mellem hus og gangsti

 

Alt uden for hus og have tilhører i princippet grundejerforeningen. Det gode ved denne ordning er, at grundejeren så heller ikke betaler ejendomsskat af disse områder. Dog er arealet til det oprindelige udhus (skur) samt indgangspartiet indeholdt i ejendommen.

 

Efter ansøgning til bestyrelsen kan grundejeren opnå overdragelse af brugsretten til et areal på​​ ca. 9​​ m2​​ til opførelse af​​ tilbygning til eksisterende indgangsparti jævnfør tinglyst deklaration 6. oktober 1989. Byggeriet skal udføres i overensstemmelse med deklarationen og tilhørende tegninger. Se procedure og principskitse på hjemmesiden​​ (LINK).​​ Der​​ skal ansøges både hos bestyrelsen og Egedal kommune.

 

Det pålægges de enkelte grundejere at vedligeholde arealerne mellem hus og gangsti. Den enkelte beboer kan indrette rabatterne mellem hus og gangsti, dog først efter at have indhentet tilladelse fra og evt. kontrakt med grundejerforeningens bestyrelse (dette bl.a. af hensyn til forhold vedr. placering af kabel- og rørlægning).

 

De små fællesarealer

 

For hver 8-11 huse er der et fælles område, som kan indrettes efter lyst og behov – dog kun​​ hvis 80% af de implicerede grundejere er for en ændring eller forbedring og med skriftlig tilladelse fra grundejerforeningens bestyrelse1. Hvis 80 % af de implicerede grundejere ønsker en ændring/forbedring, der har økonomiske konsekvenser, kan en eventuel udgift kun pålægges de grundejere, der har besluttet ændringen/forbedringen.​​ Der er et særligt reglement knyttet til anlæg på fællesarealerne.

 

Al vedligeholdelse – inklusive eventuelle legeredskaber – påhviler de beboere, som er tilknyttet den pågældende fællesplads. Grundejerforeningen kan ikke drages til ansvar for eventuelle ulykker, forårsaget af utilstrækkeligt vedligeholdte eller ikke-godkendte legeredskaber på fællespladserne.

 

De store fællesarealer

 

De store fællesarealer, beliggende midt i bebyggelsen samt på nordsiden og ydersiden af bebyggelsen, henligger tilsået med græs (undtaget busketterne) med spredt beplantning.​​ 

 

Bestyrelsen har ret til at foranledige beskæring og træfældning i randområderne.

 

Reglement og vejledning vedr. beskæring mm. af træer og buske langs veje, stier og fortove samt rengøring af fortove: Kan ses​​ HER>>>

 

Flisepladsen mellem Løven, Stenbukken og højen

 

 

Vedligeholdelse af de interne stisystemer​​ samt flisepladsen​​ påhviler grundejerforeningen.​​ Hovedstien tilhører imidlertid kommunen, som dermed også har vedligeholdelsespligt over for det pågældende område.

 

Sne og glatførebekæmpelse​​ 

 

Det er den enkelte grundejers ansvar at rydde sne og sørge for glatførebekæmpelse på stierne omkring ens eget hus. Da der imidlertid er stier, der ikke umiddelbart hører til et hus, sørger grundejerforeningen for snerydning/ glatførebekæmpelse på et minimum af stier, således at ambulancefolk, post og renovationsmedarbejdere kan komme frem til alle husnumre. (Kort over ”snerydning” kan ses​​ HER​​ >>>​​ )

Husdyr

 

Det henstilles til beboerne at sørge for, at husdyr ikke forretter deres nødtørft på fællesarealerne – eller i anden mands gårdhave. Hunde skal føres i snor på foreningens fællesarealer.

 

 

Færdsel på de flisebelagte stier og grønne områder​​ Al færdsel med motordrevne køretøjer er forbudt.

 

Undtaget er områdeplejens brug af traktorer ved fejning, snerydning, hækklipning, ukrudtsbekæmpelse og lign.

 

Det er ligeledes forbudt at cykle på de af grundejerforeningen ejede gangstier (undtaget er jf.

præcedens postudbringning samt cykling på mindre legecykler).

Ridning og trækken med heste på foreningens fællesområder er forbudt.

 

 

Færdsel på kommunalt ejede hovedstier i Hampelandsbebyggelsen

 

Al færdsel med motordrevne køretøjer er forbudt – stierne er forbeholdt gang og cykling samt børns leg i et ”trafiksikkert område”.

 

Undtaget er udrykningskøretøjer samt køretøjer fra kommunen, områdeplejen og​​ forsyningsselskaberne. Alle øvrige motorkørsler må kun foregå efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

 

Hampelands stisystem hører under trafiksikkert område, hvor børn leger og mennesker og dyr færdes i god tro på, at der ikke findes ”hårde trafikanter”.

 

Enhver registreret overtrædelse af sikkerhedsreglerne mht. til motortrafik på gang- og cykelstierne vil omgående blive rapporteret til politiet samt offentliggjort på foreningens hjemmeside med angivelse af køretøjets indregistreringsnummer.

 

Ødelæggelser på sti eller rabat på grund af ulovlig kørsel i området vil blive krævet udbedret på skadevolders/grundejers regning.

 

Vedligeholdelsen​​ samt glatførebekæmpelsen​​ af den kommunale hovedsti påhviler kommunen.

 

Belysning

 

Kommunal hovedsti

 

Elforbruget betales af Egedal Kommune, hvem vedligeholdelsen også påhviler.

 

Gangstier, indgangspartier og p-pladser

 

Elforbruget betales af grundejerforeningen.

 

Lyskilderne (led-pærerne) udskiftes af foreningens el-firma. Dog skal den enkelte grundejer/beboer selv udskifte lyskilden​​ ud for​​ eget indgangsparti. Ny​​ pære​​ udleveres​​ uden vederlag ved henvendelse til bestyrelsen – og kun disse lyskilder må benyttes​​ (se kontaktpersoner​​ HER​​ >>>

 

Tv-pakker, antenner, medieudvalg

 

Tv-pakkerne fra YouSee

 

Grundejerforeningens kabel-tv leveres af YouSee,​​ grundpakken er inkluderet i grundejerforeningskontingentet, og det kan opgraderes til andre pakker for egen regning.​​ 

Grundpakken kan opsiges via blanket på foreningens hjemmeside​​ HER >>>​​ ​​ 

Oversigter kan ses på hjemmesiden​​ HER​​ >>>

 

Kanalindstillinger & driftsinformation

 

For vores område gælder de kanalindstillinger, som kan fremsøges​​ HER​​ >>>

Driftsinformation ved evt. fejl i tv, radio eller bredbånd kan findes​​ HER​​ >>>

 

 

 

Parabolantenne

 

må opsættes i den lukkede gårdhave​​ ​​ (se under pkt. 2 Ejendommen) dog må overkanten ikke være højere end 180 cm (plankeværkshøjden). Det er ikke tilladt at montere antennen på tag, plankeværk eller stern. Lovliggørelse af anlægget påhviler den enkelte grundejer.

 

 

 

4. Grundejerforeningen

 

Medlemskab

 

Som medlemmer skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de under området hørende parceller.

 

Kontingent

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud med lige store beløb for hver parcel. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

Restancer

 

Ved kontingent-restance tillægges der administrationsafgift og morarenter. Kontingent-restance medfører tab af stemmeret, indtil restancen med påløbne omkostninger er betalt. Bestyrelsen har pligt til at inddrive restancer – evt. ved retslig inkasso.

 

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling​​ Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling​​ afholdes en gang om året i løbet af marts måned.​​ Indkaldelse skal ske skriftligt til alle grundejere med mindst en måneds varsel. Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 20 dage før generalforsamlingen.

 

Afstemning og vedtægtsændringer

 

Generalforsamlingen afgør alle valg og almindeligt foreliggende sager ved relativt, simpelt stemmeflertal. Dog skal mindst 20% af foreningens medlemmer være til stede eller afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Til almindeligt foreliggende sager henregnes bl.a. fastsættelse af ændringer i normale ordensforskrifter, der ikke forårsager væsentlig ulempe for de enkelte medlemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver dette.

 

Hver parcel har 2 stemmer. En ejer har 2 stemmer for hver parcel han/hun ejer.​​ Hvert tilstedeværende stemmeberettigede medlem må højst råde over fuldmagter, der svarer til 4 ekstra stemmer.​​ Til​​ vedtægtsændringer fordres, at mindst 3/5 af de stemmeberettigede skriftligt afgiver stemmer (i alt​​ mindst 207 stemmer). Blanke og ugyldige stemmer regnes for ikke afgivne.

 

Er der på generalforsamlingen ikke fremmødt det i henhold til foranstående nødvendige antal stemmeberettigede, afgør de på generalforsamlingen fremmødte, om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor de stillede forslag behandles. Hvis der ikke er flertal for at afholde en sådan ekstraordinær generalforsamling, bortfalder forslagene.

 

Ekstraordinær generalforsamling​​ afholdes, når bestyrelsen, eller mindst 2 medlemmer heraf​​ skønner det formålstjenligt eller når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

 

 

Ansvar

 

Samtlige grundejere i lokalplanområdet er forpligtede til at være medlem af Grundejerforeningen Hampeland.

 

Grundejerens ansvar

 

Af ovenstående følger, at også forpligtelse til at overholde såvel de kommunale anvisninger som grundejerforeningens vedtægter og ordensregler – samt naturligvis almindeligt gældende færdselsregler og øvrige, offentligt gældende love og reglementer. Ansvaret ligger hos grundejeren.

 

Den enkelte grundejer kan drages til ansvar og hæfter for skader på foreningens ejendom – også i tilfælde af, at ejendommen er udlejet til anden side. Foreningen kan efter forudgående​​ advarsel drage grundejeren til ansvar over for overskridelse af såvel kommunale som interne regelsæt.

 

Grundejerforeningens ansvar

 

Grundejerforeningen ejer og skal forestå fornyelse, supplering, drift, vedligeholdelse og rengøring af:

 

de mellem bebyggelsens enkelte dele, anlagte grønne områder m.v. Arealerne skal være alment tilgængelige, men ophold er alene tilladt for områdets beboere og disses ledsagere.

 

de i lokalplanområdet værende parkeringsarealer (inkl. carporte), herunder snerydning og glatførebekæmpelse samt belysning. Grundejerforeningens forpligtelser gælder ikke for hovedstien, der er offentlig.

 

Grundejerforeningens bestyrelse har både ret og pligt til at påtale – eventuelt indberette – overskridelser af såvel kommunale bestemmelser, interne vedtægter og ordensregler som alment gældende love og regler. Indberetning kan ske til grundejeren, kommunen eller politiet.

 

 

5. Lokalplan og deklaration

 

herunder mulighed for ved tvangsauktion at fastholde de givne regler og bestemmelser.

 

Der foreligger en tinglyst deklaration for bebyggelsen af 30.9.1969.

 

Alle deklaratoriske bestemmelser skal overholdes, dog med skyldigt hensyn til de​​ undtagelser, som senere er tilføjet vedtægter og ordensregler – eller som er tinglyst som undtagelser.

 

Der er tinglyst en pantstiftende garanti for medlemmernes forpligtelser vedr.

grundejerforeningen på kr. 2.000,- på hver enkelt ejendom.

 

Grundejerforeningen kan med andre ord gøre udlæg i den enkelte ejendom, for så vidt angår skyldigt kontingent eller andet udlæg på 2.000 kroner eller mere. Et sådant, uindfriet påkrav kan resultere i retskrav om tvangsauktion af ejendommen.

 

Grundejerforeningen udøver sin del af den i deklarationen og/eller lokalplanen tillagte påtaleret gennem den til enhver siddende bestyrelse, således at denne​​ forpligtes​​ til at træffe de for deklarationens/lokalplanens overholdelse nødvendige foranstaltninger.

 

Lokalplan, deklarationer og alle øvrige papirer, som har relevans for grundejerforeningen, er lagt ud på foreningens hjemmeside​​ www.hampelandgrf.dk​​ og er tilgængelige herfra.

 

 

 

Råd & service​​ 

 

Artiklerne​​ ligger​​ på hjemmesiden under punktet ”Godt at vide”.

 

Eller benyt følgende links:

 

 

Vedligeholdelse af betonfacade​​ (maling af ydervægge)

Kan ses​​ HER>>>

 

Drift & Vedligehold af fliser

Se hvordan man bedst vedligeholder vores fliser.

Kan se​​ HER>>>

 

 

Udlån af værktøj og redskaber

 

Se oversigt​​ HER>>>

 

 

Dæksler til husets udluftningshuller

 

Artikel med henvisning til, hvor man​​ bl.a.​​ kan anskaffe sig de små ”gitre”, som skal holde dyr ude af udluftningshullerne​​ Kan ses​​ HER>>>

 

1

​​ Vedtaget på GF 2017

6